Izjava o zaštiti osobnih podataka

1. Općenite informacije: JEDINSTVO d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih radnika, kandidata za posao, ugovornih partnera i korisnika svojih usluga. Pritom posebnu pažnju poklanjamo njihovoj adekvatnoj zaštiti. Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo, te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

 

a) Za obradu podataka odgovoran je:

 

Voditelj obrade JEDINSTVO d.o.o.

Pulska 3

52 220 Labin

Tel: +385 (0)52 855 472

Adresa e-pošte za kontakt: jedinstvo-labin@pu.t-com.hr

Obrazac zahtjeva o pravima ispitanika dostavlja se na: jedinstvo-labin@pu.t-com.hr ili poštom na adresu trgovačkog društva

 

b) Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu Vaših osobnih podataka, govorimo o obradi (osobnih podataka) po nalogu. I u tom smo slučaju odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.

 

2. Vrste osobnih podataka:

 

Upotrebljavamo sljedeće osobne podatke:

 

·       ime i prezime, adresa, OIB, spol, datum rođenja, državljanstvo, prebivalište odnosno boravište, podaci o obrazovanju, status samohranog roditelja, podaci o zdravlju (trudnoća, ozljeda na radu, profesionalna bolest), podaci o zaposlenju, podaci o plaćama, podaci o kreditnim zaduženjima, e-mail adresa, kontakt broj, podaci o broju računa, video snimka u odnosu na naše radnike, podatak o lokaciji i kretanju samo za određena radna mjesta;

·       ime, prezime, spol, e-mail adresa, adresa, kontakt broj, datum rođenja, podaci o obrazovanju, fotografija, te ostali podaci koji su navedenu i životopisu odnosno motivacijskom pismu u odnosu na kandidate za posao;

·       ime, prezime, adresa, OIB, broj računa u banci, status zaposlenja, kontakt broj, e-mail u odnosu na ugovorne partnere fizičke osobe i kontakt osobe odnosno osobe ovlaštene za zastupanje u ugovornim partnerima pravnim osobama.

 

3. Svrhe obrade osobnih podataka i pravna osnova za obradu:

 

Pravna osnova za obradu osobnih podataka radnika je Zakon o radu i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima u svrhu zasnivanja radnog odnosa i ispunjavanja pravnih obveza iz radnog odnosa. Podaci koji se obrađuju po ovoj osnovi su: ime i prezime, adresa, OIB, spol, datum rođenja, državljanstvo, prebivalište odnosno boravište, podaci o obrazovanju, status samohranog roditelja, te podaci o zdravlju. Dodatni pravni temelj za obradu podataka o zdravlju (ozljeda na radu, te profesionalna bolest) predstavlja i Zakon o zaštiti na radu i Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu. Dodatna pravna osnova za obradu osobnih podataka zaposlenika je ugovor o radu, a sve sa svrhom ispunjavanja prava i obveza iz radnog odnosa. Podaci koji se obrađuju po ovoj osnovi su: podaci o zaposlenju, podaci o plaćama, podaci o kreditnim zaduženjima, e-mail adresa, kontakt broj, podaci o broju računa. Osobni podaci radnika (naznaka imena i prezimena na Potvrdi o preuzimanju dara u naravi, te vlastoručni potpis na istoj) obrađuju se na temelju Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak. Osobni podaci za koje ne postoji temelj u zakonu, propisu ili u ugovoru o radu (ime na uniformi, videosnimka prikaza osobe, podaci o lokaciji i kretanju zaposlenika) obrađuju se na temelju legitimnog interesa. Pravna osnova za obradu osobnih podataka kandidata za posao je privola, a sve sa ciljem zapošljavanja u JEDINSTVO d.o.o. Podaci koji se obrađuju po ovoj osnovi su ime, prezime, spol, e-mail adresa, adresa, kontakt broj, datum rođenja, podaci o obrazovanju, fotografija, te ostali podaci koji su navedenu i životopisu odnosno motivacijskom pismu. Pravni temelj za obradu osobnih podataka kupaca (ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona, bankovni račun) je ugovor, te je obrada nužna za izvršavanje istoga u kojem je kupac stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev potencijalnog kupca prije sklapanja ugovora. Pravna osnova za obradu osobnih podataka prikupljenih od naših ugovornih partnera (ime, prezime, adresa, OIB, broj računa u banci, status zaposlenja, e-mail) je ispunjavanje obveza iz ugovora. Podaci se odnose na sve ugovorne partnere fizičke osobe i kontakt osobe odnosno osobe ovlaštene za zastupanje u ugovornim partnerima pravnim osobama.

 

4. Prosljeđivanje osobnih podataka: Molimo da vodite računa da postoje slučajevi u kojima smo zakonom i propisima dužni proslijeđivati prikupljene osobne podatke nadležnim tijelima i institucijama. Dužni smo dostavljati osobne podatke radnika Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u postupku prijave zaposlenika, odnosno inspektoru rada po zahtjevu istoga u cilju provođenja inspekcijskog nadzora i postupka. Dužni smo osobne podatke dati na korištenje u slučaju da trebaju poslužiti kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku. U svim drugim situacijama dostave bilo kojeg osobnog podatka, dostava će se obaviti samo i isključivo na temelju pisanog zahtjeva primatelja i to samo ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja. Pisani zahtjev mora sadržavati svrhu obrade i pravni temelj za korištenje osobnih podataka, te naročito specifikaciju točno određenih podataka koje se traže. Dostava će se obaviti tek po procjeni opravdanosti zahtjeva, i to kada se utvrdi da obveza dostave osobnih podataka ima prevagu nad obvezom zaštite privatnosti istih podataka.

 

5. Iznošenje u treće zemlje: Vaše osobne podatke ne iznosimo izvan područja Republike Hrvatske.

 

6. Razdoblje čuvanja: Osobne podatke prikupljene od naših radnika temeljem Zakona o radu i Pravilnika o načinu i sadržaju vođenja evidencije o radnicima čuvamo trajno sukladno članku 5. citiranog Pravilnika. Podaci prikupljeni od radnika temeljem privole čuvaju se sve do povlačenja privole ili pak nakon prestanka obrade još 5 godina do isteka svih potencijalnih rokova zastare odnosno rokova zastare pokretanja postupaka protiv nas kao voditelja obrade. Osobne podatke kandidata za posao čuvamo 90 dana nakon okončanja natječaja odnosno 2 godine ako postoji posebno potpisana privola za čuvanje.  Osobne podatke prikupljene od naših kupaca, dobavljača, ugovornih partnera obrađujemo sve do urednog ispunjenja svih ugovornih obveza odnosno do okončanja revizije odnosno do okončanja sporova radi naplate potraživanja iz istih i/ili isteka rokova zastare. U slučaju spora oko prava i obveza iz ugovora, osobni podaci čuvaju se sve do pravomoćnog okončanja sudskog ili istovrijednog postupka.

7. Obveza pružanja osobnih podataka: Našim radnicima prilikom sklapanja ugovora o radu na transparentan način ukazujemo koji osobni podaci su potrebni u svrhu sklapanja ugovora, te koje osobne podatke nisu dužni dati obzirom prikupljamo i obrađujemo podatke koji nisu uvjet sklapanja i izvršavanja prava i obveza iz ugovora o radu. Kandidatima za posao jednako tako ukazujemo da je u svrhu provođenja postupka zapošljavanja obvezna dostava određenih osobnih podataka bez kojih nismo u mogućnosti na kvalitetan način provesti selekcijski postupak zapošljavanja. Naši kupci i ugovorni partneri dužni su nam u cilju sklapanja ugovora dostaviti određene osobne podatke u svrhu naznačavanja istih kao ugovornih strana u ugovorima, dok su podaci kontakt osoba i osoba ovlaštenih na zastupanje jednako tako potrebni u cilju izvršavanja prava i obveza iz sklopljenih ugovora.

 

8. Prava ispitanika:

a) Pravo na ispravak : Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

b) Pravo na pristup: Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke ili ne, i tamo gdje je to slučaj imate pod uvjetima iz čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka zatražiti pristup tim podacima.

c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postojanja obveze čuvanja sukladno zakonskim obvezama.

d) Pravo na ograničenje obrade : Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka, ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima, ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako ste podnijeli prigovor.

e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:  ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

f) Pravo na prigovor: Ako Vaše podatke obrađujemo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanja službene ovlasti ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka.

g) Pravo na pritužbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

h) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave ili putem obrasca pod nazivom Zahtjev ispitanika.

i) Potvrda identiteta:  U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere.

j) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.


9. Automatizirano donošenje odluka:
U odnosu na Vaše osobne podatke ne provodimo proces automatiziranog donošenja odluka.


10. Izmjene ove Izjave:
Možemo izmijeniti ovu izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

Cijene su izražene u eurima s PDV-om! Zbog ograničenosti prostora pojedini proizvodi nisu dostupni u nekim prodavaonicama. Rasprodaja pojedinih artikala provodi se zbog ukidanja iz asortimana i traje do prodaje zaliha. Popust na pojedinim artiklima provodi se zbog kraćih rokova trajanja i vrijedi do prodaje zaliha. Artikli označeni oznakom Redovna trajno niska cijena imaju najnižu redovnu cijenu unutar svoje kategorije. Artikli označeni oznakama: Redovna trajno niska cijena, Novo - promocija, Super ponuda imaju redovnu maloprodajnu cijenu. Redovna maloprodajna cijena (Redovna trajno niska cijena, Novo - promocija, Super ponuda) ne odnosi se na markete Apollo i Zdravljak u Rapcu, te na prodavaonice Ravni i Allegro! Akcijska prodaja, rasprodaja i popust ne provode se u marketu Zdravljak u Rapcu, te u prodavaonici Allegro! Oznaka NC označava najnižu cijenu u posljednjih 30 dana. Artikli označeni oznakom Ograničena cijena prema odluci Vlade Republike Hrvatske od dana 18.9.2023. imaju ograničenu najvišu maloprodajnu cijenu.

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više